Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rijschool Xamen

Artikel 1

Verplichting van de rijschool

 • De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur/trice die aan de eisen van de wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet. De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
 • Het praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
 • De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles gegeven wordt. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 • Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons gemachtigd hebt op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlespakket zijn betaald.
 • De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede verzekering voor het motorvoertuig, inzittenden en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur/trice of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur/trice ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 • Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overeengekomen op het aanmeldingsformulier, volledig wordt benut voor het geven van de rijles, waarin de voor- en nabespreking is inbegrepen.
 • De lesovereenkomst die de leerling is aangegaan wordt door Rijschool Xamen als bindend ervaren, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e-mail ontbindt.
 • Na afloop van het pakket moet of gaat de leerling niet automatisch op examen. In overleg met de instructeur/trice wordt gekeken of een examen haalbaar is. Wanneer dit niet het geval is kunnen er lessen worden bijgekocht. Eventueel kan op verzoek van de leerling, de overeenkomst ontbonden worden.

 

Artikel 2

Verplichting van de leerling

 • Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • De leerling dient aanwezig te zijn op de afgesproken plaats en tijd. Is de leerling een kwartier te laat dan vervalt het recht op een vervangende rijles, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
 • De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of druggebruik naar waarheid aan de rijschool.
 • Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.3 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 • Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.3 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. De leerling dient de aanwijzingen van de rijinstructeur/trice tijdens rijslessen op te volgen.
 • De leerling is verplicht een lesovereenkomst in te vullen en te onderteken bij aanvang van een opleiding. Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden. Een pakket is tot 1 jaar na de eerste factuur geldig. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen TTT of rijexamen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende kosten voor de extra lesuren)
 • Kan je een rijles niet volgen, geef dat dan zo snel mogelijk aan je rijinstructeur/trice door. Doe je dit 48 uur voor aanvang van de rijles waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in voorgenoemde periode, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat met afzeggen, dan heb je geen recht op een vervangende rijles (les wordt in rekening gebracht). De leerling heeft het recht om vóór 48 uur (2 werkdagen) van de afgesproken rijles je les te verschuiven.
 • In geval van ziekte dient de leerling dat op de eerste ziektedag vóór 09.00 aan Rijschool Xamen mede te delen, op straffe van het door Rijschool Xamen volledig in rekening te brengen van het bedrag dat voor de rijopleiding verschuldigd is.
 • De leerling dient nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden om aan de rijlessen of om aan het examen deel te nemen. De rijinstructeur/trice heeft het recht de leerling te weigeren als er op het moment van rijles/examen sprake is geweest van drank, drugs of andere bedwelmende op geestverruimende middelen is geweest.

 

Artikel 3

Betalingen

 • Pakketten dienen voor aanvang van de lessen betaald te worden. Betalen in termijnen is mogelijk en dient 2 weken voor aanvang van de eerste rijles voldaan te zijn. Wordt hieraan niet voldaan, dan is Rijschool Xamen gerechtigd alle gemaakte afspraken uit de planning te verwijderen. Wil de leerling bijv. in 2 termijnen betalen dan betaalt de leerling het 1e termijn vóór aanvang van de eerste les, en het 2e termijn dus halverwege (dus bij een pakket van 30 lessen betaal je de 2e termijn vóór je 15e les) Het maximaal aantal termijnen waarin de leerling kan betalen is 4 met uitzondering van vervolgpakketten.
 • Wanneer de leerling geen pakket afneemt, maar lest d.m.v. losse lessen, dan betaalt de leerling elke les contant voor aanvang van de les.
 • Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden in naaste familie t/m 2e graad of spoedopname in het ziekenhuis.
 • De kosten van alle door de leerling gevolgde rijlessen en van het examen dienen aan de rijinstructeur/trice te zijn voldaan vóór 2 weken van het examen. Indien een leerling zich te laat voor het examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, hij/zij geen vereiste geldige documenten kan tonen, zal het volledige examengeld worden berekend. Indien een examendatum staat gereserveerd dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien de leerling na een bepaalde periode zijn Pakketopleiding met vastgestelde aantal rijlessen wil stopzetten, zullen de tot dusver genomen lessen worden beschouwd als losse praktijklessen en worden verrekend volgens de huidige tarieven van deze losse praktijklessen. Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of een TTT en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of TTT, zal er geen restitutie van examengeld plaatsvinden.
 • Rijschool Xamen mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen. De leerling heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen.
 • De betaling geschiedt per overmaking per bank/giro, of contant. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.
 • Rijschool Xamen kan de overeenkomst ontbinden als er om dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal Rijschool Xamen niet genoten lesgelden terugbetalen.

 

Artikel 4

Vrijwaring

 • Rijschool Xamen kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of toetsen/examens, buiten rijles- en examenkosten.
 • Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van rijschool Xamen
 • Rijschool Xamen vrijwaart de leerling van aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn van deze vrijwaring uitgezonderd. Rijschool Xamen beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
 • De eerste rijles bij een pakket wordt gezien als een vrijblijvende proefles tegen het normale lestarief bij de instructeur die de lessen gaat geven, deze proefles is gratis bij afname van een pakket. Betaling dient te geschiede voorafgaande van de proefles en wordt in mindering gebracht bij afname van een lespakket.
 • Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen.
 • De leerling is verplicht te melden of hij/zij een ontzegging van rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom) fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling de melding verzwijgt al dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
 • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur/trice een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 • Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terugreis te berekenen

 

Artikel 5

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wat een fijne rijschool!De instructrice is super rustig, legt alles duidelijk en rustig uit en is het is altijd gezellig in de auto!Supper rijschool!
Robijn Kanters
Robijn Kanters
18:49 02 Dec 23
Wat een fijne rijschool!De instructrice is zo rustig en gefocussed op het rijden, ook in voor een gezellig en leuk praatje.Heel geduldig met dingen uitleggen en op elke manier dat jij nodig hebt zal ze meekijken.Al met al, top rijschool!
giovanni van hoek
giovanni van hoek
09:43 27 Nov 23
stan
stan
10:39 17 Nov 23
super gezellig altijd en heeft veel geduld. vond het een leuke tijd en ben in 1 keer geslaagd!
Sanne de Rooij
Sanne de Rooij
15:41 09 Nov 23
Hele fijne rij-instructeur! Goede uitleg en hulp tijdens het rijden. Verder waren de lessen ook altijd erg gezellig!
Kirsten Flinsenberg
Kirsten Flinsenberg
08:49 11 Sep 23
Beste rijschool ever. Hier moet je zijn!! Echt een aanrader.Rijschool Xamen geeft je zelfvertrouwen een flinke boost en legt alles super goed uit. Mijn zoon kwam elke keer enthousiast terug en gaf aan hoe blij hij was met Ellie. Wij durven hem zo de auto mee te geven wetende dat Ellie hem goed heeft voorbereid en echt pas op heeft laten gaan als die alles goed beheerst. Je hebt een app waarbij ze alles bijhoudt wat de lesstof is die je gaat krijgen en wat aandachtspunten zijn en wat goed gaat benoemt ze ook naar je.Onze oudste zoon roept had ik Ellie ook maar gehad….dat tekent toch wel hoe Ellie de tweede zoon zo wist te motiveren stimuleren om het examen te halen. Nu op de weg… en ellie bedankt voor de jongste 2 komen we zeker terugJe bent los van een goede rijinstructrice ook nog eens een fijn mens in de omgang. Jayden heeft vaak om je gelachen en gaf aan dat je super leuk bent en ook streng wanneer t moest. Echt mega bedankt ik vertrouw mijn zoon toe aan de weg dankzij jou
Ruben Belfor
Ruben Belfor
16:48 19 Aug 23
Lize Van Randen
Lize Van Randen
07:42 10 Aug 23
Rijschool Xamen,Rij instructrice Ellie is een topper! Ik ben in 1 keer geslaagd bij rijschool Xamen. Ellie is erg rustig en legt alles tot in de puntjes goed uit. Bij Ellie is het niet alleen lessen maar ook nog is super gezellig in de auto. Geen moment stilte en altijd lachen en brullen. Dit maakt het rijden ook leuk. Voor iedereen die opzoek is naar een uitstekende gezellige maar ook goede rijschool beveel ik deze zeker weten aan!!!
brinno Bevers
brinno Bevers
10:56 04 Aug 23
Quinty Wemmers
Quinty Wemmers
09:24 19 Jul 23
Ik heb een super ervaring gehad bij Rijschool Xamen. Ellie stelt me erg op me gemak en is super lief. Het is ook altijd fijn en gezellig bij haar in de auto. Ook ben ik in een keer geslaagd, dus daar ben ik Ellie erg dankbaar voor.
Robert Bouwman
Robert Bouwman
07:58 15 Jul 23
Super fijne instructrice. Ze geeft je veel zelfvertrouwen en heeft veel geduld. Daarbij zijn de lessen altijd gezellig. Ook wordt je uitgedaagd om dingen zelf op te lossen, maar je krijgt ook hele fijne hulp.
Sophie v/d Boogaart
Sophie v/d Boogaart
08:59 10 Jul 23
Toplessen bij Ellie! Altijd gezellig in de auto en veel gelachen! Daarnaast heeft ze me ook heel veel geleerd en in een keer laten slagen!
04 _
04 _
12:35 22 Jun 23
In een keer me rijbewijs gehaald en hele fijne manier van lessen
Jadenvdl 05
Jadenvdl 05
12:29 21 Jun 23
Top lessen! Bedankt voor alles! In 1x geslaagd🥳🥳
Noah Marquez
Noah Marquez
10:53 19 Jun 23
Hele fijne rij lessen gehad waardoor ik alles in een keer kon halen!
Koen
Koen
08:30 02 May 23
Top Rijschool! Fijne instructrice en met veel vertrouwen mijn examen ingegaan en meteen geslaagd!😁
Emma-Louise Van Schip
Emma-Louise Van Schip
13:52 01 May 23
In 1x mijn rijexamen gehaald, mede dankzij de altijd even vriendelijke en gezellige rij-instructrice ! Waar nodig wijst ze je op een fijne, maar duidelijke manier je aandachtspunten aan. Ikzelf was bang voor het rijden in een auto en de rij-instructrice heeft mij hier hee erg meegeholpen!
Sophia
Sophia
08:46 25 Apr 23
Ik heb het super gezellig gehad met Ellie, en ze heeft mij uitstekend goed voorbereid op mijn praktijk examen
Krijn Veldboer
Krijn Veldboer
09:10 20 Apr 23
Ellie is heel goed in les geven. En het is altijd gezellig
Alina Lammers
Alina Lammers
11:41 06 Apr 23
Super fijne/gezellige lessen. Altijd positief en wil het beste voor je!
Leroy Mikkers
Leroy Mikkers
08:58 03 Apr 23
Erg fijne rijlessen, rijinstructrice is erg geduldig en gezellig!!! Ze denkt goed met je mee. Ik heb tijdens mijn rijlessen veel kunnen lachen en in 1x mijn rijexamen gehaald.
Amy
Amy
14:33 21 Mar 23
Heb echt top rijlessen achter de rug bij Ellie. Ze heeft me heel erg geholpen en me ook altijd gesteund als ik het even wat minder makkelijk had. Kijk echt met heel veel plezier terug op de lessen en op de gezellige gesprekken!!
Lisa van Droffelaar
Lisa van Droffelaar
12:00 21 Mar 23
Echt super blij dat ik deze rijschool heb gekozen kon me echt geen betere wensen! Iedereen in mijn omgeving raad ik haar ook echt aan.Na het feit dat ze super fijn les geeft, heb je bij Ellie zo een veilig gevoel in de auto en is het altijd gezellig. We hebben echt over alles gekletst en heel veel gelachen.
Anisa Gammoun
Anisa Gammoun
16:23 02 Mar 23
Xamen is een hele fijne rijschool. Ik voelde me meteen op mijn gemak na de proefles. Dat is daarna ook zo gebleven, Ellie neemt altijd de tijd voor je en kijkt goed naar waar je aan toe bent met het rijden. Hierdoor merkte ik dat ik snel grote stappen maakte en me zelfverzekerd voelde in de auto. Ik kan de rijschool aan iedereen aanraden!
Jill Heinen
Jill Heinen
09:16 27 Feb 23
Zeer fijne rijschool! Ellie is heel aardig en behulpzaam, staat altijd klaar voor haar studenten.Ik raad haar en haar rijschool aan iedereen aan!
twan duijmelinck
twan duijmelinck
11:32 09 Feb 23
Super lieve vrouw super goed geholpen en ben super blij met mijn rijbewijs. De beste rijschool.❤️
Jordan Hensing
Jordan Hensing
12:38 09 Jan 23
Fijne instructeur, kan je goed mee lachen geeft duidelijke instructies overall gewoon een fijne ervaring.
Thom van der Vorst
Thom van der Vorst
09:35 14 Dec 22
Vanaf het begin had ik al een goed gevoel over deze rijschool. Ik heb toen een proefles genomen en ik ben daarna niet meer verder gaan zoeken! Ellie is een hele fijne rij instructeur en helpt je tot het uiterste. Ik kan het voor iedereen aanraden. Ellie wil graag dat je slaagt. Daarnaast wil ze je ook op je gemak laten voelen.Heel erg bedankt! Nogmaals aan te raden! Ze is een doorpakker en houdt ook van gezelligheid. 🚘
Maaike Verbakel
Maaike Verbakel
08:20 20 Oct 22
Geslaagd dankzij hele fijne begeleiding rijschool Xamen, goede en fijne rijlessen. Door Ellie zat ik ontspannen in de auto. Ik raad deze rijschool zeker aan!!!
Bo Derks
Bo Derks
15:11 12 Sep 22
Jayden Belfor
Jayden Belfor
11:20 02 Aug 22
Een hele fijne rijschool en altijd gezellig gehad! Zeker een aanrader! 😊
PhuongVy Loc
PhuongVy Loc
08:25 01 Aug 22
Super fijne lessen gehad!
Lars Verberkt
Lars Verberkt
11:06 13 Jul 22
Marijn Strijbosch
Marijn Strijbosch
11:18 15 Jun 22
Mijn dochter heeft bij Ellie rijles gehad...Ze heeft echt een super fijne tijd gehad, Ellie is heel begrip vol legt alles goed uit en heeft veel geduld en humor...Een aanrader voor iedereen!!
Bianca Van Bommel
Bianca Van Bommel
10:05 03 May 22
Zeer fijne rijschool met een lieve en vakkundige rijinstructrice!
Jack van Schip
Jack van Schip
12:33 02 May 22
x._Minou _
x._Minou _
15:06 25 Apr 22
R Veldboer
R Veldboer
13:17 28 Mar 22
Marlinn Arts
Marlinn Arts
12:16 24 Mar 22
Hele fijne rijschool! Lieve rij instructrice, geeft je goed zelfvertrouwen!
Hilde vd Mortel
Hilde vd Mortel
10:11 19 Feb 22
Zeer fijne rijschool! Je word heel fijn behandeld en er word goed mee gedacht je staat er niet alleen voor!!
Sem Vdg
Sem Vdg
12:12 26 Jan 22
Ik heb het altijd super leuk gehad tijdens de rijlessen en altijd op een super fijne manier gelest! Super gezellige en aardige vrouw 😊
Michelle Van de voort
Michelle Van de voort
17:54 19 Jan 22
Angelique Sleegers
Angelique Sleegers
17:34 01 Dec 21
Het waren altijd hele fijne en gezellig lessen! Ellie is altijd heel lief en vrolijk en dat maakte de lesse zo fijn. Meteen voor de 1ste keer geslaagd met de goede hulp van ellie!
Kailey Van den hoff
Kailey Van den hoff
11:14 24 Nov 21
Echt een super goede rijschool met een hele leuke en lieve rij instructrice!, die je heel goed op je gemak kan stellen. En waar je heel veel en snel van leerd!
Melanie Lintermans
Melanie Lintermans
11:41 15 Nov 21
Super fijne rijschool!
Isis Cornelissen
Isis Cornelissen
12:19 02 Nov 21
Echt een toprijschool! Zeker aan te raden!! Was altijd heel gezellig in de lessen met Ellie! Ze geeft altijd goeie tips en heeft me in een keer weten te laten slagen!
Stijn Derijck
Stijn Derijck
08:32 18 Oct 21
Ellie is een super fijne instructrice, ze geeft persoonlijke aandacht en zorgt dat je je op je gemak voelt in de auto. Haar manier van lesgeven is goed en alles wordt helder uitgelegd en voorgedaan. Je krijgt niet alleen serieus les, maar het is ook altijd gezellig in de auto. Ellie werkt ook met een handige app om je rijlessen mee in te plannen. Ik ben blij dat ik bij Xamen mijn rijlessen heb gevolgd!
Eline Peters
Eline Peters
11:02 07 Oct 21
Deze rijschool is echt een aanrader! Ellie had altijd veel geduld en legde alles op een makkelijke manier uit. Daarnaast was het altijd gezellig tijdens de lessen.
Mathusa Nagalingam
Mathusa Nagalingam
05:18 04 Oct 21
Een hele fijne en gezellig ervaring gehad!! Elke dag was een feest in de auto en hielp ze tegelijkertijd ook goed. Een echte aanrader!
Erwin Smulders
Erwin Smulders
07:22 28 Sep 21
Super fijne lessen gehad, altijd gezellig bij Ellie in de auto😊 zeker een aanrader!!!!
Inge, Joni en Megan
Inge, Joni en Megan
12:07 21 Sep 21
Sem De rooij
Sem De rooij
09:43 19 Aug 21
Dikke aanrader deze rijschool! Ik voelde me erg op mijn gemak tijdens de lessen, en alles wordt op je eigen tempo aangepast!De instructrice heeft geduld, en geeft vertrouwen in jezelf.
Melanie van Duppen
Melanie van Duppen
10:27 09 Aug 21
Super fijn en gezellig gehad in de auto met Ellie. Ze geeft goede tips en blijft altijd rustig! ❤️
Esperanza Killay
Esperanza Killay
12:26 23 Jul 21
Ik heb super fijne, leuke en leerzame lessen gehad met dank aan de liefste en leukste rij instructrice van Nederland! Ik heb alle bekende om mij heen zonder rijbewijs al naar Xamen gestuurd!🚘
Floor de Rooij
Floor de Rooij
18:30 30 Jun 21
Romy Verhagen
Romy Verhagen
12:10 26 Jun 21
Hele fijne rijschool, heeft super veel geduld en is ook heel gezellig! Zeker een aanrader!
Lindsay Van De Voort
Lindsay Van De Voort
11:07 21 Jun 21
Lynn Luijben
Lynn Luijben
17:23 05 Jun 21
Raechel Vermulst
Raechel Vermulst
19:47 03 Jun 21
Super fijne rij instructrice!
Suuz van Tilburg
Suuz van Tilburg
08:12 01 Jun 21
Altijd fijne lessen gehad met deze instructeur! Ik werd goed op me gemakt gesteld!
Stan
Stan
09:09 31 May 21
Super leerzame en leuke lessen! In 1 keer geslaagd! Zeker een aanrader!
Kimberly van den Broek
Kimberly van den Broek
10:26 26 May 21
Super leuke en gezellige instructrice! Ze legt heel erg goed uit, is geduldig en je kan van alles vragen. Ze vindt het juist ook belangrijk als je fouten maakt want dan leer je ook wat van!
D
D
18:02 04 May 21
Bo Brakels
Bo Brakels
09:15 04 May 21
Altijd super fijne lessen gehad!
Jesslynn Tjong A Tjoe
Jesslynn Tjong A Tjoe
18:09 14 Apr 21
Maurice Plasman
Maurice Plasman
19:33 12 Apr 21
Bas Vogels
Bas Vogels
11:24 16 Mar 21
Ik heb altijd met super veel plezier mijn rijlessen gevolgd bij Ellie. Ze is altijd eerlijk tegen je, als je goed bezig bent krijg je het te horen, maar ook zeker als het fout gaat. Wat ik erg fijn vond is dat ze me altijd eerst zelf naar de oplossing liet zoeken voor ze me ging helpen, waar ik uiteindelijk het snelt van leerde, ook al was dit soms ff stressen. Al met al een hele fijne rijschool met een gezellige instructrice die altijd het uiterste uit je probeert te halen!
Tim Derijck
Tim Derijck
23:49 12 Mar 21
Ellie heeft me super goed geholpen waardoor ik zelfs na bijna 3 maanden niet lessen, in een keer geslaagd ben!! Ik ben super blij dat ik voor rijschool Xamen gekozen heb het was super gezellig, maar ook heel erg leerzaam! Ik raad het echt aan, top rijschool! 🥳
Kyra Spierings
Kyra Spierings
14:50 08 Mar 21
Een super fijne rijschool. Altijd gezellig, goede lessen met zeer duidelijk uitleg.
Vitor Emanuel
Vitor Emanuel
14:05 16 Dec 20
Hele fijne lessen gehad!Ellie heeft veel geduld en daarom gaat het altijd lekker vlot!Veel gekletst en gezellig gehad, waardoor het rijden ook altijd leuk was!Top rijschool!!
antwoman
antwoman
10:51 02 Dec 20
Wat een fijne rijschool! Ik zou het aan iedereen aanraden om bij Xamen te lessen. Duidelijke uitleg en gezellige lessen gehad met Ellie en heel veel geleerd. Nu kan ik zelfverzekerd de weg op, heel erg bedankt!!
Isa B
Isa B
14:14 28 Nov 20
Wat een fijne rijschool! Ik voelde me erg op mijn gemak tijdens alle lessen! Ik had me geen betere instructrice kunnen wensen. Bedankt voor de gezelligheid, geduld en het vertrouwen! 😘Aanraderrrr!
Anne Stiphout
Anne Stiphout
08:33 28 Nov 20
Wat een leuke tijd heb ik gehad tijdens het lessen, echt een avontuur. Van af de eerste rijles voelde ik me al op mijn gemak.Het ging niet altijd perfect maar je bleef mij toch de moed inspreken dat het allemaal goed zou komen en dat is ook gebeurd. Ik heb hem gewoon gehaald, mijn rijbewijs! 🎉Heel erg bedankt voor alle wijsheid, geduld en gezelligheid.Groetjes Michaël 🙋🏽‍♂️🚗💨
Michaël Chazan
Michaël Chazan
13:06 25 Nov 20
Hanneke van Bokhoven
Hanneke van Bokhoven
11:44 17 Nov 20
Esmee Beer
Esmee Beer
09:30 16 Nov 20
Mijn zoon is doof en is dankzij XAMEN rijschool vandaag geslaagd in een keer !!!Van te voren heb ik een paar rijscholen gebeld en ook de rijschool van ANWB maar ik was echt teleurgesteld dat ze niet wilde rijlessen omdat mij zoon doof is.Uiteindelijk Xamen autorijschool gebeld en uitgelegd over mijn zoon en gelukkig wou Ellie er alles aan doen om toch te proberen met handen, voeten , foto’s en schrijven ....Ellie hartstikke bedankt!Vanuit mij verdien je 10 sterren.
B Shala
B Shala
09:25 08 Oct 20
Ik heb de rijlessen altijd heel erg fijn gevonden. Vlak voor het praktijk examen kans gekregen om extra lessen, wat mij een stuk geruststelling gaf! Super!
julia & merel
julia & merel
08:56 28 Sep 20
Vandaag in een keer geslaagd , echt de leukste en de beste rij-instructriceVeel geleerd en gelachen en altijd met plezier rijles gehadik raad deze rijschool zeker aan!!!!
Gregory Rosheuvel
Gregory Rosheuvel
08:32 31 Aug 20
Super tevreden over de manier van lesgeven. Ellie heeft me stap voor stap alles geleerd wat ik moest weten en ze heeft me goed voorbereid op mijn rijexamen. Met dank aan Ellie ben ik gelijk de 1e keer geslaagd.
Bram Van Eemeren
Bram Van Eemeren
07:49 31 Jul 20
DannyKuhh14
DannyKuhh14
10:29 22 Jul 20
Super rijschool! Altijd gezellig, goede lessen!
chayenne mastbroek
chayenne mastbroek
10:42 08 Jul 20
Alles in 1x gehaald door door de goede rijlessen van rijschool Xamen!
melissa rautenberger
melissa rautenberger
10:51 20 Jun 20
Super rijschool.
Jennifer Leenen
Jennifer Leenen
07:41 16 Jun 20
Salah Omari
Salah Omari
21:11 10 Jun 20
Ellie heeft veel geduld, legt dingen goed uit en zorgt dat je optimaal bent voorbereid op je examen. Een schone auto en gezellige lessen. Kortom, helemaal top!
Siem Deckers
Siem Deckers
12:18 10 Jun 20
Hele fijne rijschool met top uitleg! Hele goeie auto met alles erop en eraan. Ook heel fijn dat er tussen de lessen kort maar krachtige filmpjes worden laten zien met de verrichtingen die je kort daarna gaat uitvoeren.
Julius van de Griend
Julius van de Griend
16:50 28 Apr 20
Yess!! In een keer geslaagd!💪🏽😄Rijschool Xamen raad ik iedereen aan...Je krijgt veel aandacht en alles word goed uitgelegd.Ellie heeft een hele warme persoonlijkheid en laat je op je gemak voelen in de auto. Kortom: de beste rijschool van Helmond!
Max Chazan
Max Chazan
13:39 29 Jan 20
De beste rijschool🥇 van Helmond met de beste instructrice... niet alleen qua lesgeven maar ook als mens. Max is in 1 keer geslaagd, mede dankzij jou geweldige lessen. Dankjewel Ellie🙌🏻
Olly K
Olly K
10:45 29 Jan 20
Saartje Matheij
Saartje Matheij
12:15 20 Jan 20
Super fijne rijschool, altijd met plezier gelest. Denkt goed met je mee en het voelt super vertrouwd! In 1 keer geslaagd dankzij deze rijschool!
Lyonne De Groot
Lyonne De Groot
21:06 12 Dec 19
Het is heel fijn om als vrouw autorijles te krijgen van een vrouw. We weten van elkaar hoe we leren. Heel veel succes Ellie, ik zal je aanbevelen!
Rita Bevers
Rita Bevers
13:05 30 Nov 19
De rij-instructeur is TOP, ze kijkt per persoon wat die nodig heeft en anticipeert daarop. Heel fijn, dat voelt snel vertrouwt.Aanbeveling!!
R J
R J
13:03 30 Nov 19
Super rijschool! Super fijne instructrice, hele fijne, gezellige en leerzame lessen gehad en super snel mijn rijbewijs gehaald! TOP!! Aanrader
Chalissa Van Lieshout
Chalissa Van Lieshout
18:44 27 Nov 19
Hartelijk dank voor alle inspanningen die je hebt gedaan om Mitchell optimaal voor te bereiden voor het rij-examen. Hij heeft een geweldige tijd met je gehad en is mede dankzij jou expertise en personaliteit voor de 1e keer geslaagd!! Veel succes verder met je rijschool en we zullen je zeker aanprijzen.
Martin Sleegers
Martin Sleegers
10:47 11 Nov 19
Roxy Jager
Roxy Jager
21:03 15 Sep 19
Mien Vanzeeland
Mien Vanzeeland
20:07 25 May 19
Gezellige rij-instructrice waar je ook nog is veel en goed van leert!
Bram Jilesen
Bram Jilesen
06:59 26 Apr 19
Een fijne rijschool met duidelijke uitleg en een auto met alle laatste snufjes:))
Henry Bevers
Henry Bevers
11:12 18 Apr 19
js_loader

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.