Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rijschool Xamen

Artikel 1

Verplichting van de rijschool

 • De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur/trice die aan de eisen van de wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet. De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
 • Het praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
 • De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles gegeven wordt. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 • Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons gemachtigd hebt op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlespakket zijn betaald.
 • De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede verzekering voor het motorvoertuig, inzittenden en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur/trice of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur/trice ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 • Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overeengekomen op het aanmeldingsformulier, volledig wordt benut voor het geven van de rijles, waarin de voor- en nabespreking is inbegrepen.
 • De lesovereenkomst die de leerling is aangegaan wordt door Rijschool Xamen als bindend ervaren, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e-mail ontbindt.
 • Na afloop van het pakket moet of gaat de leerling niet automatisch op examen. In overleg met de instructeur/trice wordt gekeken of een examen haalbaar is. Wanneer dit niet het geval is kunnen er lessen worden bijgekocht. Eventueel kan op verzoek van de leerling, de overeenkomst ontbonden worden.

 

Artikel 2

Verplichting van de leerling

 • Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • De leerling dient aanwezig te zijn op de afgesproken plaats en tijd. Is de leerling een kwartier te laat dan vervalt het recht op een vervangende rijles, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
 • De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of druggebruik naar waarheid aan de rijschool.
 • Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.3 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 • Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.3 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. De leerling dient de aanwijzingen van de rijinstructeur/trice tijdens rijslessen op te volgen.
 • De leerling is verplicht een lesovereenkomst in te vullen en te onderteken bij aanvang van een opleiding. Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden. Een pakket is tot 1 jaar na de eerste factuur geldig. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen TTT of rijexamen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende kosten voor de extra lesuren)
 • Kan je een rijles niet volgen, geef dat dan zo snel mogelijk aan je rijinstructeur/trice door. Doe je dit 48 uur voor aanvang van de rijles waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in voorgenoemde periode, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat met afzeggen, dan heb je geen recht op een vervangende rijles (les wordt in rekening gebracht). De leerling heeft het recht om vóór 48 uur (2 werkdagen) van de afgesproken rijles je les te verschuiven.
 • In geval van ziekte dient de leerling dat op de eerste ziektedag vóór 09.00 aan Rijschool Xamen mede te delen, op straffe van het door Rijschool Xamen volledig in rekening te brengen van het bedrag dat voor de rijopleiding verschuldigd is.
 • De leerling dient nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden om aan de rijlessen of om aan het examen deel te nemen. De rijinstructeur/trice heeft het recht de leerling te weigeren als er op het moment van rijles/examen sprake is geweest van drank, drugs of andere bedwelmende op geestverruimende middelen is geweest.

 

Artikel 3

Betalingen

 • Pakketten dienen voor aanvang van de lessen betaald te worden. Betalen in termijnen is mogelijk en dient 2 weken voor aanvang van de eerste rijles voldaan te zijn. Wordt hieraan niet voldaan, dan is Rijschool Xamen gerechtigd alle gemaakte afspraken uit de planning te verwijderen. Wil de leerling bijv. in 2 termijnen betalen dan betaalt de leerling het 1e termijn vóór aanvang van de eerste les, en het 2e termijn dus halverwege (dus bij een pakket van 30 lessen betaal je de 2e termijn vóór je 15e les) Het maximaal aantal termijnen waarin de leerling kan betalen is 4 met uitzondering van vervolgpakketten.
 • Wanneer de leerling geen pakket afneemt, maar lest d.m.v. losse lessen, dan betaalt de leerling elke les contant voor aanvang van de les.
 • Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden in naaste familie t/m 2e graad of spoedopname in het ziekenhuis.
 • De kosten van alle door de leerling gevolgde rijlessen en van het examen dienen aan de rijinstructeur/trice te zijn voldaan vóór 2 weken van het examen. Indien een leerling zich te laat voor het examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, hij/zij geen vereiste geldige documenten kan tonen, zal het volledige examengeld worden berekend. Indien een examendatum staat gereserveerd dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien de leerling na een bepaalde periode zijn Pakketopleiding met vastgestelde aantal rijlessen wil stopzetten, zullen de tot dusver genomen lessen worden beschouwd als losse praktijklessen en worden verrekend volgens de huidige tarieven van deze losse praktijklessen. Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of een TTT en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of TTT, zal er geen restitutie van examengeld plaatsvinden.
 • Rijschool Xamen mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen. De leerling heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen.
 • De betaling geschiedt per overmaking per bank/giro, of contant. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.
 • Rijschool Xamen kan de overeenkomst ontbinden als er om dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal Rijschool Xamen niet genoten lesgelden terugbetalen.

 

Artikel 4

Vrijwaring

 • Rijschool Xamen kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of toetsen/examens, buiten rijles- en examenkosten.
 • Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van rijschool Xamen
 • Rijschool Xamen vrijwaart de leerling van aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn van deze vrijwaring uitgezonderd. Rijschool Xamen beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
 • De eerste rijles bij een pakket wordt gezien als een vrijblijvende proefles tegen het normale lestarief bij de instructeur die de lessen gaat geven, deze proefles is gratis bij afname van een pakket. Betaling dient te geschiede voorafgaande van de proefles en wordt in mindering gebracht bij afname van een lespakket.
 • Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen.
 • De leerling is verplicht te melden of hij/zij een ontzegging van rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom) fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling de melding verzwijgt al dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
 • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur/trice een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 • Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terugreis te berekenen

 

Artikel 5

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.