Top

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING Auto rijschool Xamen

Auto rijschool Xamen gevestigd en kantoorhoudende te Helmond () aan de , hierna te noemen “Auto

rijschool Xamen” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar

bezoekers. Auto rijschool Xamen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming

van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening

Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Auto rijschool Xamen u

over de manier waarop Auto rijschool Xamen uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen

of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Auto

rijschool Xamen worden aangeboden op www.rijschoolxamen.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de

verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Auto rijschool Xamen gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring tebieden. Auto rijschool Xamen past wat u op www.rijschoolxamen.nl ziet aan op uw interesses.

Auto rijschool Xamen gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IPadresen cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Auto rijschool Xamen verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het

bezoeken van www.rijschoolxamen.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u

toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy

Verklaring. Auto rijschool Xamen gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u

zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door

onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder

volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Auto rijschool Xamen.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Auto rijschool Xamen uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens

en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de

hoogte houden over uw bestelling. Auto rijschool Xamen verstrekt deze gegevens ook aan anderen

als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

A ls u op www.rijschoolxamen.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Auto rijschool Xamen uw

gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw

gegevens omgaan als Auto rijschool Xamen dat doet.

4. Uw account

In uw account op www.rijschoolxamen.nl slaat Auto rijschool Xamen onder andere de volgende

informatie op: uw naam, telefoonnummer, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens,

opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt

geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we

gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we

bewaren. Auto rijschool Xamen registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats.

voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Auto rijschool Xamen gebruik van een

andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn

voor andere bezoekers en of Auto rijschool Xamen over uw klantbeoordeling contact met u op mag

nemen. In voorkomend geval houdt Auto rijschool Xamen bij houden bij wie welke review schrijft

en uw reviews staan ook in uw account.

7. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.rijschoolxamen.nl houdt Auto rijschool Xamen uw

winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Auto rijschool Xamen haar aanbod aan u

daarop aanpassen. Auto rijschool Xamen gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie

over eerdere aankopen. Lees op www.rijschoolxamen.nl/cookie-verklaring meer over cookies en

hoe u ze uit kunt zetten.

8. Verbetering van diensten Auto rijschool Xamen

Auto rijschool Xamen kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen

mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor Auto

rijschool Xamen uitvoeren, geeft Auto rijschool Xamen uw e-mailadres aan die derde om dat

onderzoek uit te voeren.

9. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Auto rijschool Xamen gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te

gaan. Zonodig overhandigt Auto rijschool Xamen uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan

de overheid. Ook kan Auto rijschool Xamen uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4

verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan

wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of

vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

10. Achteraf betalen

A ls u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Auto rijschool Xamen uw kredietwaardigheid

toetsen. Auto rijschool Xamen kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat

onderzoek kan Auto rijschool Xamen uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens

alleen voor dat doel mogen gebruiken.

11. Andere doeleinden

Tot slot kan Auto rijschool Xamen uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek

omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Auto rijschool Xamen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Auto rijschool Xamen voor de in deze Privacy Verklaring

opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Auto rijschool Xamen een

overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een

verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Auto rijschool Xamen op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te

geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Auto rijschool Xamen maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van

passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen

dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik

of de wijziging te voorkomen van de informatie die Auto rijschool Xamen ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een

verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar

info@rijschoolxamen.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u

ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de

website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het

website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Auto rijschool Xamen tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party

session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of

om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-

functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden

gewijzigd. Sommige functies op www.rijschoolxamen.nl werken mogelijk niet meer indien uw

computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Auto rijschool Xamen

1. Auto rijschool Xamen heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw

persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die

Auto rijschool Xamen verwerkt ten behoeve van www.rijschoolxamen.nl. Auto rijschool Xamen

accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud

van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Auto rijschool Xamen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw

laatste bezoek aan www.rijschoolxamen.nl, tenzij Auto rijschool Xamen op grond van een wettelijke

bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Auto rijschool Xamen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke

aanpassing zal via www.rijschoolxamen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te

maken van www.rijschoolxamen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.rijschoolxamen.nl in de gaten. De huidige

Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-04-2019.

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.